Raduha

Andrej Pasar
30.8.2012
Koča na Loki 1534m - Raduha 2062m - Planina Arta 1586m - Koča na Loki