Raduha

30.junij 2012

Koča na Loki pod Raduho 1534 m - Raduha 2062 m.

Bojan in Andrej