Kum

KUM nov 11, v jesenski izvedbi,
lep pozdrav Mirko.